Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Wanneer u producten bestelt in onze webshop en deze producten worden aan u geleverd betekent dit dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Heren-Armband.nl. Het is belangrijk dat u deze voorwaarden goed hebt doorgelezen voordat u een bestelling bij ons plaatst.

Bedrijfsinformatie

Heren-Armband.nl
Europalaan 20
3526 KS Utrecht
Nederland

Telefoon: (+31) (0)30 227 1276
E-mail: info@heren-armband.nl 
Internet: heren-armband.nl

IBAN-nummer: NL51RABO0360490131

Copyright

Het is niet toegestaan content online of offline van Heren-Armband.nl over te nemen, te verveelvoudigen of openbaar te maken d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Heren-Armband.nl.

Begripsomschrijving

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Product: het product of de producten dat of de andere zaak die het onderwerp is / zijn van de koopovereenkomst;

U / Uw: de natuurlijke persoon die in de webshop een koopovereenkomst heeft gesloten in de uitoefening van beroep of bedrijf of de rechtspersoon of personenvennootschap die de koopovereenkomst sluit;

Heren-Armband.nl: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of personenvennootschap die als verkoper de koopovereenkomst sluit;

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst voor de aankoop van producten tussen u en Heren-Armband.nl.

Bestelling: het bestellen van producten in de webshop.

Webshop: de website heren-armband.nl.

Orderbevestiging: de e-mail die door Heren-Armband.nl naar u wordt verzonden met de aanvaarding van uw bestelling op het moment dat de producten worden verzonden.

Artikel 1

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten van Heren-Armband.nl. De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen in de webshop van Heren-Armband.nl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
 2. Deze algemene voorwaarden vormen samen met de bestelling en de orderbevestiging de koopovereenkomst tussen u en Heren-Armband.nl voor de levering van producten.
 3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden wijzigingen in de koopovereenkomst niet door Heren-Armband.nl erkend.
Artikel 2

Het aanbod

 1. Het aanbod is vrijblijvend. Heren-Armband.nl is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 2. Mondelinge toezeggingen verbinden Heren-Armband.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Aanbiedingen van Heren-Armband.nl gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
 4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door u mogelijk te maken. Heren-Armband.nl garandeert niet dat er geen fouten en/of verschrijvingen zijn in de omschrijving van de producten.
 5. Afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend.
 6. Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 7. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Heren-Armband.nl kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 8. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
Artikel 3

De koopovereenkomst

 1. De koopovereenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment dat u een bestelling plaats in onze webshop en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden en nadat een bestelling door Heren-Armband.nl op haalbaarheid is beoordeeld.
 2. Wanneer u een bestelling plaatst bevestigt u dat de informatie die u verstrekt waar, nauwkeurig, actueel en volledig is.
 3. Indien u het aanbod heeft aanvaard, bevestigt Heren-Armband.nl de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Heren-Armband.nl is bevestigd, kan u de overeenkomst ontbinden.
 4. De bestelling wordt geaccepteerd en de koopovereenkomst komt pas tot stand wanneer Heren-Armband.nl de producten heeft verzonden.
 5. Heren-Armband.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling. Indien Heren-Armband.nl uw bestelling niet kan accepteren of verwerken, zal Heren-Armband.nl zo spoedig mogelijk per e-mail contact met u opnemen.
Artikel 4

Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van uw producten heeft u de mogelijkheid de koopovereenkomst zonder opgave van redenen en zonder boete te ontbinden gedurende 30 (dertig) kalenderdagen na levering van de producten.
 2. Alleen ongedragen producten kunnen worden geretourneerd of geruild.
 3. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zijn de kosten van terugzending voor uw rekening.
 4. Uw betaling wordt zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen veertien dagen na herroeping door Heren-Armband.nl van de geretourneerde producten teruggestort. Hierbij is wel de voorwaarde dat de producten reeds door ons zijn terugontvangen of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door u is gebruikt tenzij u nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 5. Zorg ervoor dat u zorgvuldig omgaat met de producten en de producten veilig bewaard. Bij beschadiging van de producten door onzorgvuldige omgang bent u aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van de producten.
 6. Indien het geretourneerde product na afloop van de in lid 1 genoemde termijn niet door Heren-Armband.nl is ontvangen, is de koop een feit.
Artikel 5

Prijzen

 1. Prijzen worden binnen de looptijd van de aangeboden producten niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
 2. De prijzen van de producten worden aangegeven in onze webshop en worden bevestigd in de orderbevestiging die u ontvangt zodra u uw bestelling heeft geplaatst.
 3. Alle prijzen in onze webshop zijn in Euro en inclusief BTW.
 4. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
Artikel 6

Garantie

 1. Heren-Armband.nl garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde producten.
 2. De garantietermijn van Heren-Armband.nl komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Heren-Armband.nl is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door u als afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de producten.
 3. Wanneer u de producten ontvangt dient u deze onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde producten verkeerd, ondeugdelijk of incompleet zijn, dan dient u (alvorens over te gaan tot terugzending aan Heren Armband) deze gebreken uiterlijk binnen 2 maanden na levering schriftelijk (per e-mail) te melden aan Heren-Armband.nl.
 4. U dient de producten terug te sturen in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet het recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
 5. Wanneer Heren-Armband.nl vaststelt dat de producten inderdaad verkeerd, ondeugdelijk of incompleet zijn dan worden de verkeerde, ondeugdelijke of incomplete producten gerepareerd of vervangen.
 6. Deze garantie geldt niet indien:
  1. en zolang u jegens Heren-Armband.nl in gebreke bent;
  2. u de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  3. de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Heren-Armband.nl en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
  4. de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
Artikel 7

Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Heren-Armband.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
 2. De producten zijn uitsluitend gemaakt om als armband om de pols te dragen en alleen voor modedoeleinden. De producten zijn niet gemaakt voor welk ander gebruik dan ook.
 3. Heren-Armband.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan producten of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot schade door lichamelijk letsel.
 4. Heren-Armband.nl is, behoudens opzet of grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade als gevolg van onjuistheid en / of onvolledigheid en / of onrechtmatigheid van de inhoud van de webshop, het (onjuist) gebruik van de webshop en de het verstrekken van onjuiste gegevens.
 5. Schade die naar uw mening het gevolg is van opzet of grove schuld van Heren-Armband.nl, dient zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de schade schriftelijk aan Heren-Armband.nl te worden gemeld. Schade die niet zo snel mogelijk aan Heren-Armband.nl is gemeld, kan niet worden vergoed, tenzij u aannemelijk kunt maken dat u de schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.
 6. Indien ondanks het bepaalde in dit artikel op enig moment aansprakelijkheid van Heren-Armband.nl ontstaat, is deze aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van het betreffende product, danwel (naar keuze van Heren-Armband.nl) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering vanHeren-Armband.nl gedekte bedrag.
 7. Niets in deze algemene voorwaarden heeft invloed op uw wettelijke rechten als consument en uw garantierechten.
Artikel 8

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Wanneer u een bestelling plaatst, is het mogelijk dat bepaalde producten niet op voorraad zijn.
 3. In het kader van de regels van de koop op afstand zal Heren-Armband.nl bestellingen tenminste binnen 14 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 14 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en u heeft in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
 4. Aan de leveringsplicht van Heren-Armband.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Heren-Armband.nl geleverde producten een keer aan u zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
 5. Het eigendom van en het risico van verlies van de producten gaan bij levering op u over.
 6. Alle op de webshop genoemde termijnen zijn indicatief. Heren-Armband.nl doet alles in zijn macht om uw producten binnen de aangegeven levertijd te leveren, maar Heren-Armband.nl kan deze levertijd niet garanderen. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 7. Heren-Armband.nl stuurt de producten naar u op het afleveradres dat staat vermeld op uw Orderbevestiging. Documenten worden echter alleen per e-mail verzonden naar het e-mailadres dat u heeft opgegeven bij het plaatsen van de bestelling.
Artikel 9

Annulering

Bestellingen kunnen op elk moment door u worden geannuleerd voordat ze door Heren-Armband.nl worden geaccepteerd. Annuleren is uitsluitend per e-mail naar info@heren-armband.nl mogelijk onder vermelding van het bestelnummer. Annuleringen buiten kantooruren worden op de eerstvolgende (doordeweekse) dag verwerkt. In geval van annulering zal Heren-Armband.nl de kosten van de producten die in de geannuleerde bestelling zijn opgenomen terugbetalen. Zodra uw bestelling is geaccepteerd, kunt u uw herroepingsrecht alleen uitoefenen volgens de procedure zoals beschreven in artikel 4 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 10

Betaling

 1. Heren-Armband.nl garandeert je een veilige betaling. Wij maken gebruik van de Nederlandse Payment Service Provider “Mollie” voor de behandeling van iDEAL, BanContact en Credit Card betalingen.
 2. Als u met een creditcard of pinpas betaalt, moet u uw kaartgegevens opgeven wanneer u uw bestelling plaatst. Uw creditcard of betaalpas wordt gedebiteerd voor de totale waarde van uw bestelling op het moment dat uw bestelling door u wordt geplaatst. Heren-Armband.nl zal uw bestelling niet accepteren of de producten aan u leveren totdat uw creditcard- of debetkaartuitgever de betaling van de bestelde producten heeft geautoriseerd. Indien de uitgever weigert de betaling goed te keuren, is Heren Armband niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-levering van de Producten.
Artikel 11

Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de koopovereenkomst dienen zo spoedig mogelijk via e-mailadres info@heren-armband.nl doorgeven te worden.
 2. Bij Heren-Armband.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van uiterlijk 5 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt u door Heren-Armband.nl binnen de termijn van 5 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Artikel 12

Overmacht

 1. Heren-Armband.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden buiten haar redelijke controle, inclusief, maar niet beperkt tot vertraging bij of wanprestatie door een handeling of nalatigheid van een derde partij, het in gebreke blijven van zijn leverancier(s), storingen in technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, vakbondsactie of werkonderbreking, elke vorm van overheidsingrijpen, vertragingen in de aanvoer, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, natuurrampen, explosies, overstromingen, brand of ongevallen, oorlog of burgerlijke onlusten, het nalaten door u om ons een correct afleveradres op te geven of ons op de hoogte te stellen van een adreswijziging, of een verzuim van u om de betaling te beïnvloeden.
 3. Heren-Armband.nl zal u zo spoedig mogelijk na het plaatsvinden van een dergelijke onvoorziene gebeurtenis op de hoogte stellen en zal haar verplichtingen zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk nakomen.
 4. Heren-Armband.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de koopovereenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Heren Armband gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
Artikel 13

Gegevensbeheer

 1. Indien u een bestelling plaatst bij Heren-Armband.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Heren-Armband.nl en gebruikt voor het afhandelen van de bestelling. Heren-Armband.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
 2. Heren-Armband.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
Artikel 14

Geschillen

 1. Op de koopovereenkomsten tussen u en Heren-Armband.nl waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien u woonachtig bent in het buitenland.
s

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labo.


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/deb78245/domains/heren-armband.nl/public_html/wp-content/plugins/konsept-core/inc/shortcodes/image-gallery/image-gallery.php on line 165

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/deb78245/domains/heren-armband.nl/public_html/wp-content/plugins/konsept-core/inc/shortcodes/image-gallery/image-gallery.php on line 165

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/deb78245/domains/heren-armband.nl/public_html/wp-content/plugins/konsept-core/inc/shortcodes/image-gallery/image-gallery.php on line 165

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/deb78245/domains/heren-armband.nl/public_html/wp-content/plugins/konsept-core/inc/shortcodes/image-gallery/image-gallery.php on line 165

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/deb78245/domains/heren-armband.nl/public_html/wp-content/plugins/konsept-core/inc/shortcodes/image-gallery/image-gallery.php on line 165

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/deb78245/domains/heren-armband.nl/public_html/wp-content/plugins/konsept-core/inc/shortcodes/image-gallery/image-gallery.php on line 165